Thursday, March 27, 2014

!!! ଇଛା !!!

ଖରାର୍ ବାଁପ ସଂଗେ ମତେ ନେ , ସରଗ୍ ସୁଖ୍ ଦେଖେଇ
ବର୍ ସାର୍ ଧାର୍ ସଂଗେ ଦେ, ମନ୍ ମେଲା ବୁତ୍ ରାଇ |
ଶିତଲ୍ ସାଂଗେ ସଖା କରିଦେ, ସାଧ୍ନା ବେଦୀ ନେ ବସେଇ
ଋତୁମାନ୍କର ଆଏତେ ମତେ, ଦେ ଅମୃତ୍ ଚଖେଇ |
---------------------------------------------
ଲେଖା : ଅଖୋଜ୍ କୁମର୍ ଷାଣ୍ଡ. ପ୍ରଣବ ମାର୍ଚ୍ ୨୦୧୪

No comments: