Saturday, April 27, 2013

@Sikim


ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ .... ଜଯ ଜଗନ୍ନାଥ !
SUBHAM BHABATU! JAY JAGANNATH!
Sarbe Bhavantu Sukhinah !


Photo: ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ .... ଜଯ ଜଗନ୍ନାଥ !
SUBHAM BHABATU! JAY JAGANNATH!
Sarbe Bhavantu Sukhinah !

No comments: